Zľava až 20% na vybrané typy polohovacích stolov a podnoží. LEN TERAZ

Vyhľadať
Close this search box.

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len obchodné podmienky) sú vydané podľa § 1751 a následne zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník):

 Obchodná spoločnosť:

DELSO INTERIÉRY s. r. o

 IČ:

 24698016

 DIČ:

 CZ24698016

 So sídlom:

 M. Horákové 56, Praha 7, 170 00

Zapísaná:

u Mestského súdu v Prahe pod C 166958

 Kontakty:

 www.delso.sk

Email a telefón

 delso@delso.cz

 +420 222 522 686

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: kupujúci) prostredníctvom webového rozhrania umiesteného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.delso.cz (ďalej len: internetový obchod).
 2. Predávajúci je podnikateľ, ktorý (v súlade s ustanovením § 420 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník) samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, je považovaný so zreteľom k tejto činnosti za podnikateľa a (v súlade s ustanovením § 420 ods. 2 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník) osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania.
 3. Ustanovenie obchodných podmienok je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.
 5. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

II.

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne zjednaných podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije. Každý tovar dodávaný obchodnou spoločnosťou DELSO INTERIÉRY s.r.o. je jedinečné a je upravované podľa priania kupujúceho.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Aktuálne informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode sú dostupné na stránke www.delso.cz/dodanie-platba
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, až na prípady, keď sa dohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vytvára objednávku tovaru týmito spôsobmi:

2.1. osobným objednaním v predajni predávajúceho,

2.2. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pokiaľ vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

2.3. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie, resp. pridaním tovaru s konkrétnymi špecifickými vlastnosťami do košíka internetového obchodu.

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, jeho rozmery a ďalšie voliteľné parametre. Následne spôsob platby a doručenie.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 4. Kúpna zmluva je uzatvorená až po doručení oznámenia o potvrdení termínu a spôsobe dodania objednávky predávajúcim. Bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu automatické potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovou adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto automatické potvrdenie sa nepovažuje za uzatvorenie zmluvy. Prílohou oznámenia o potvrdení termínu a spôsobe dodania sú aktuálne obchodné podmienky (prípadne odkaz na tieto podmienky) predávajúceho.
 5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 6. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o potvrdení termínu a spôsobe dodania objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku na email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu či množstvo, prípadne darčeky, ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením oznámenia o potvrdení termínu a spôsobe dodania objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

IV.

 1. Pred uzatvorením zmluvy alebo pred tým než spotrebiteľ vykoná záväznú objednávku, oznámi mu (v súlade s § 1820 ods. 1 občiansky zákonník) predávajúci:

1.1. cenu tovaru a čiastku zálohy zjednanej ceny, pokiaľ je vyžadovaná,

1.2. spôsob platby (viď “Dodanie a platba“), náklady na dodanie a spôsob dodania tovaru,

1.3. právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzatváranej prostriedkom komunikácie na diaľku v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru,

1.4. že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, pokiaľ tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou prepravou,

1.5. že dodanie tovaru sa podľa § 2085 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník vždy považuje za kúpnu zmluvu podľa § 2079 a následne zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník

 1. Pokiaľ nemôže byť vrátený tovar odoslaný spotrebiteľom poštovou prepravou, predávajúci prevezme tovar od spotrebiteľa v jeho domácnosti na svoje náklady (§ 1835 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník).

V.

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci vstupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar taktiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet ďalej nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

VI.

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
 2. Predávajúci sa zaväzuje postupovať tak, aby subjekt údajov neutrpel žiadnu ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve zachovania ľudskej dôstojnosti, a taktiež tak, aby dbal na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 3. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, predovšetkým so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
 4. Kupujúci uzatvorením zmluvy dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely predávajúceho (predovšetkým na zasielanie obchodných oznámení a správ), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv.

VII.

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

1.1. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v Československej obchodnej banke, a. s., č. 237819081/0300, variabilný symbol = číslo objednávky,

1.2. na dobierku pri doručení tovaru príslušným dopravcom (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca – kupujúci hradí navyše poplatok za dobierku)

1.3. v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke,

1.4. poštovou poukážkou typu A z akejkoľvek pošty v rámci Českej republiky.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platenia v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostného platenia je kúpna cena splatná podľa podmienok predávajúcim zaslanej faktúry.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci môže požadovať po kupujúcom zálohu vo výške 30-100 % z celkovej čiastky objednaného tovaru. Požadovať zálohu môže predávajúci aj spätne po prijatí objednávky cez internetový obchod www.delso.cz.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

VIII.

 1. Tovar je kupujúcemu dodaný:

1.1. na adresu určenú kupujúcim v objednávke (špecifické podmienky je možné nájsť v sekcii doprava),

1.2. osobným prevzatím v prevádzke predávajúceho.

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Odporúčame teda, aby si kupujúci tovar dôkladne prezrel a skontroloval pri preberaní.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo je daňový doklad priložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú zničenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak nevykonal.

IX.

 1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní a prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabice, pretrhnutie obalu matracu a pod.) podľa priloženého prepravného listu.
 2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme a preukáže prepravcovi, že zásielka už bola porušená pri jej prevzatí, je nevyhnutné poškodenie popísať (prípadne vyfotiť) a dôkazne doložiť v preberacom protokole prepravcu (tzn. dopísať do preberacieho protokolu, že zákazník tovar preberá s výhradou).
 3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné neodkladne oznámiť e-mailom na internetovú adresu delso@delso.cz alebo telefonicky na čísle +420 775 580 691, spísať s dopravcom protokol o škode, a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 4. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar a ten bude vrátený späť predávajúcemu a/lebo pri vrátení tovaru predávajúcemu pri odstúpení kupujúceho od zmluvy, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu nákladov spojených s jeho skontrolovaním, vypraním či vyčistením, opätovným zabalením a manipuláciou s ním.
 5. K uvedeným náhradám bude účtovaná cena dopravy, event. náklady účelne vynaložené na úpravu či opravu vráteného tovaru. Pokiaľ kupujúci neprevezme vec v zjednanej dobe, prináleží predávajúcemu podľa § 2159 ods. 2 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, úplata za uskladnenie, a to vo výške 100,- Kč za každý deň uskladnenia.

X.

  1. Práva z chybného plnenia sa riadia § 2165 a následne zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.
  2. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania.
  3. Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra), pri uplatnení reklamácie je nutné popísať vady tovaru.
  4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, a jej doba je 24 mesiacov.
  5. Záruka sa nevzťahuje na:

  5.1. poškodenie nesprávnym postupom čistenia alebo nesprávnym prípravkom na čistenie

  5.2. odrenie nesprávnym zachádzaním / napr. okopaním

  5.3. nesprávnym skladovaním (vlhkosť, priamy kontakt so zdrojom tepla)

  5.4. vady spôsobené nesprávne vykonanou montážou, nevhodným uložením, opravou, údržbou a pod.

  5.5. na zoxidovanie

  5.6. vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá zľava

  5.7. vady spôsobené bežným opotrebením. Zmeny farby použitých materiálov, opotrebenie poťahov, čiastočné zmäknutie použitých materiálov a ďalšie atmosférické alebo chemické vplyvy.

  5.8. vady spôsobené pri doprave tovaru zaistenej kupujúcim

  5.9. drobné farebné odchýlky oproti prezentovaným vzorkám (dreva, látok a ostatných materiálov)

  5.10. vady vzniknuté nedodržaním postupu montáže alebo nevhodnou (neodbornou) manipuláciou

  5.11. vady vzniknuté nadmerným zaťažovaním výrobkov (záťaž vyššia, než je maximálna odporúčaná)

  1. Miestom uplatnenia reklamácie je predajňa, kde kupujúci tovar kúpil a/lebo adresa predávajúceho uvedená na nákupnom doklade, registrácia novej reklamácie cez email na delso@delso.cz, otázky k už registrovanej reklamácii: obchod@delso.cz.
  2. Kupujúci odošle reklamovaný tovar s kópiou nákupného dokladu.
  3. Kupujúci má nárok na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád alebo vec opraviť, rovnako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.
  4. Predávajúci kupujúcemu potvrdí dátum prijatia reklamácie, o ktorej prijatí rozhodne predávajúci ihneď, najneskôr však do 3 dní od jej prevzatia, o jej obsahu a spôsobe vybavenia, ktorý žiada kupujúci.
  5. Odstránenie vád reklamovaného tovaru zaisťuje predávajúci najneskôr do 30 dní od dátumu jej prijatia.

XI.

 1. Kupujúci je povinný zaistiť vhodným spôsobom bezproblémový priebeh montáže, kedy berie najmä na vedomie, že je nutné:

1.1. zaistiť bezproblémový príjazd na miesto parkovania prepravného vozidla (dodávky), vrátane vjazdu do obytné zóny s nutnosťou vybavenia vjazdového povolenia (napr. centrum Prahy alebo Brna)

1.2. zaistiť parkovacie miesto vrátane miesta na vyloženie tovaru z prepravného vozidla (dodávky) v maximálnej vzdialenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu alebo chaty, chalupy atď.

1.3. informovať firmu DELSO INTERIÉRY s.r.o. o prípadnej komplikácii pri výnose objednaného tovaru (poschodový bytový dom bez výťahu, veľkosť výťahu, úzke schodisko a pod.)

1.4. zaistiť prístupovú cestu do miesta montáže tak, aby bolo možné preniesť všetky časti objednaného tovaru.

1.5. pripraviť miesto a priestor na montáž pred príjazdom technikov DELSO INTERIÉRY s. r. o. odstránením súčasného nábytku, zariadenia alebo vybavenia, ktoré by mohlo montáž znemožňovať alebo komplikovať. Vyhradzujeme si právo neniesť zodpovednosť za prípadné škody na demontovanom nábytku, zariadení alebo vybavení nedodaného firmou DELSO INTERIÉRY s. r. o. Vyhradzujeme si právo odmietnuť demontáž nábytku, zariadenia alebo vybavenia nedodaného firmou DELSO INTERIÉRY s. r. o. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vykonať montáž, pokiaľ bude technikmi vyhodnotená ako nevykonateľná z dôvodu nedostatočného priestoru alebo nevhodného miesta.

1.6. vykonať vhodné opatrenia na ochranu majetku. Ochrana napr. kartónmi a ďalším materiálom umiestneným na podlahy, schody, dvere, steny, nábytok a ďalšie vybavenie tak, aby sa pri prenášaní minimalizovalo prípadné poškodenie ako dodávaného tovaru, tak majetku zákazníka. Firma DESLO INTERIÉRY s. r. o. je poistená proti poškodeniu majetku, ale podmienkou na uznanie poškodenia zo strany poisťovne je aspoň základné zabezpečenie ochrany a preukázanie, že poškodenie bolo spôsobené pri prenášaní alebo montáži objednaného tovaru.

 1. Pokiaľ kupujúci včasne (do týždňa po vykonaní objednávky) informuje predávajúceho o nemožnosti splniť niektorú z vyššie uvedených podmienok, tak aj napriek tomu sa maximálne pokúsime na danú komplikáciu pripraviť a nájsť spoločne čo najlepšie riešenie. Pokiaľ však zákazník v dostatočnom časovom predstihu alebo vôbec neinformuje predajcu o nemožnosti splniť vyššie uvedené podmienky a tieto následne pri dodaní objednaného tovaru nastanú, vyhradzujeme si právo na odmietnutie vykonania takto komplikovaného výnosu alebo montáže, u ktorých hrozí veľké časové zdržanie (dlhšie ako 30 minút nad rámec štandardného času pri bezproblémovom výnose a montáži) alebo hrozí poškodenie majetku zákazníka. Prevzatie prípadného doplatku a prevzatie tovaru  prebehne priamo pri rozvozovom vozidle.
 2. Kupujúci dáva predávajúcemu výslovný súhlas s tým, aby zmontovaný výrobok umiestnený v kupujúcim zvolenom priestore nafotil a prípadne tieto fotografie použil ako prezentáciu svojich výrobkov na svojich webových stránkach.

XII.

 1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy činí 14 dní

2.1. odo dňa prevzatia tovaru,

2.2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,

2.3. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

3.1. o poskytovaní služieb, pokiaľ boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

3.2. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu,

3.3. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

3.4. v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.

 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. Formulár na stiahnutie: Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 4. Pokiaľ odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Pokiaľ kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obalu. Nárok na náhradu škody vzniknutý na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailové adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

XIII.

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

1.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a pokiaľ takéto zjednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísali alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi zverejňovanej,

1.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

1.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

1.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

1.5. a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 1. Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare počas doby dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, na použitý tovar na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

3.1. výmenu za nový tovar,

3.2. opravu tovaru,

3.3. primeranú zľavu z kúpnej ceny,

3.4. odstúpiť od zmluvy.

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

4.1. pokiaľ má tovar podstatnú vadu,

4.2. pokiaľ nemôže vec poriadne používať kvôli opakovanému výskytu vady alebo vád po oprave,

4.3. pri väčšom počte vád tovaru.

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, rovnako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušení zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dorazí prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelovo vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č.& 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 8. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

XIV

 1. Zmluvné strany si môžu celú písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 3.  

XV.

 1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacom so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy  plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XVI.

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

XVII.

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym rádom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, predovšetkým autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavení alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavení takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8.  
KLIENTSKÉ

RECENZIE

Košík
Start typing to see products you are looking for.