Vyhľadať
Close this search box.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je DELSO INTERIÉRY s.r.o. IČ 24698016 so sídlom M. Horákové 387/56, Praha 7, 17000 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

Obchodná spoločnosť: DELSO INTERIÉRY s.r.o.

IČ: 24698016

DIČ: CZ24698016

So sídlom: M. Horákové 387/56, Praha 7, 17000

Zapísaná: u Mestského súdu v Prahe pod C 166958

Email: delso@delso.cz

Telefón: +420 222 522 686

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

1.2. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým na zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

1.3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým na zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

2.1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,

2.2. zasielanie obchodných správ a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

1.1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

1.2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby a firmy

1.1. podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy – účtovné spoločnosti, prepravné spoločnosti

1.2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, hostingové spoločnosti  

1.3. zaisťujúce marketingové služby, reklamné služby

 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

1.1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

1.2. právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

1.3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

1.4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

1.5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, predovšetkým heslami, biometrickými prístupmi, pinmi, antivírovým programom, aktualizáciou softwaru atď.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vaši e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.

KLIENTSKÉ

RECENZIE

Košík
Start typing to see products you are looking for.